Regulamin spotkań grupowych

 Zapisanie się do grupy:

  1. Tworzona grupa ma charakter towarzyski nie terapeutyczny. Może być wstępem do dalszej pracy terapeutycznej ze specjalistami lecz nie jest skupiona na rozwiązywaniu problemów.
  2. Warunkiem zapisu do grupy jest potwierdzona wpłata. Wpłata dokonywana jest na wskazane konto w wysokości podanej w ofercie. Waluta wpłaty jest dowolna.
  3. Zapisy do grupy odbywają się losowo według kolejności wpłat. Wpłata jest jednorazowa za cykl 4 spotkań w ciągu 1 miesiąca. 1 spotkanie trwa 60 minut.  Każde spotkanie w kolejnym tygodniu , odbywa się w ten sam dzień tygodnia o tej samej godzinie  Np. w niedzielę o godz. 20 , oznacza 4 kolejne niedziele o godz. 20. Analogicznie jest ze spotkaniami w inne dni tygodnia.
  4. Ze względów technicznych, nie ma możliwości wpływania na skład grupy. Za nieobecność na spotkaniu nie przysługuje częściowy  zwrot opłaty. Nie ma możliwości zmiany terminu spotkania na inny po zapisie do konkretnej grupy.
  5. Osoby zapisane do grupy otrzymają powiadomienie o terminach spotkania w swojej grupie i wszelką możliwą pomoc techniczną aby uczestniczyć w spotkaniach. Do udziału online w spotkaniu grupy wymagane jest posiadanie urządzenia ( telefon , laptop , tablet, PC ) połączonego z siecią internetową. Do czynnego udziału w wideokonferencji wymagane jest posiadanie bezpłatnej, zaktualizowanej aplikacji umożliwiającej komunikację online. Ze względu na możliwość używania różnych aplikacji,  informacja o aktualnie stosowanej będzie zawsze podawana na stronie do  zapisów do grupy.  Osoby zapisane do grupy otrzymają mailem informację o dacie i godzinie spotkania, link do aktualnej sesji oraz wszelką inną pomoc umożliwiającą skuteczne uczestnictwo w sesji.
  6. Osoby zapisane otrzymują opiekę  moderatora grupy, dbającego o kulturę i bezpieczeństwo relacji. Najważniejsze  zasady udziału w grupie zapisane są poniżej. Od moderatora wymaga się wyjaśnienia, stosowania i egzekwowania tych zasad. Od uczestników wymaga się ich znajomości i akceptacji, przy zapisywaniu się do grupy. Zasady muszą być bezwzględnie respektowane przez uczestników grupy w trakcie spotkań. Osoba uporczywie i złośliwie naruszająca zasady udziału w grupie , może arbitralną decyzją moderatora zostać usunięta z grupy na czas jednego spotkania. Moderator i uczestnicy grupy zobowiązani są pod rygorem sankcji do dbałości o zachowanie poufności i dobro osobiste pozostałych uczestników.
  7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych możliwy jest zwrot zapłaconej należności.

Zasady udziału w grupie:

  1. Regularny udział i punktualność byłby wskazane ale w praktyce nie można ich skutecznie wyegzekwować. Można przyjąć, że są one wskaźnikiem pokazującym stosunek do obowiązków, do innych osób, itd. Może być to również  wskaźnik unikania sytuacji kontaktu z nowymi osobami, nazwania swoich własnych potrzeb, lub problemów do rozwiązania. Może być to prawdą ale nie musi tak rzeczywiście być. Grupa ustalając swoje zasady może pytać o przyczyny takich zachowań.
  2. Aktywne uczestnictwo również byłyby wskazane, ponieważ w milczącej grupie ilość relacji pomiędzy uczestnikami jest ograniczona. Aktywne uczestnictwo wymaga jednak poczucia bezpieczeństwa. Niekiedy proces ten zabiera więcej czasu i indywidualnie może wymagać więcej wysiłku, niż u innych bardziej odważnych i otwartych w relacjach z innymi osób. Udział w grupie ma być bezpieczny dla każdego jej uczestnika, dlatego nie będą podejmowane żadne próby przymuszania takiej osoby do podjęcia aktywności. Również brak aktywności nie będzie miał  wpływu na  pełnoprawny udział w grupie.
  3. Szacunek i tolerancja dla innych  jest w grupie zasadnicza i bezwzględnie wymagana. Nie ma tu miejsca na słowną agresję wobec innych uczestników grupy, na obraźliwe gesty, słowa i zachowania. Tym bardziej, jeśli tego typu zachowania nie są w żaden sposób uzasadnione bieżącą sytuacją i są całkowicie bezpodstawne. Moderator zobowiązany jest zareagować w takiej sytuacji.  Jeśli jednak jego interwencja nie przynosi zamierzonego rezultatu , ponieważ uczestnik lub uczestnicy grupy nie respektują zasad , moderator – w ostateczności, może usunąć te osoby z udziału w bieżącej sesji grupy. Usunięcie dotyczy jedynie sesji bieżącej i nie rzutuje na udział w pozostałych  w cyklu sesjach.
  4. Brak oceniania i doradzanie innym  jest w grupie zasadnicze i bezwzględnie wymagane. W grupie nie ma miejsca na ocenianie innych uczestników, na negatywne, wartościowanie ich słów, poglądów i zachowań.  Tym bardziej, jeśli  zachowania te w żaden sposób nie łamią ustalonych zasad grupy. Uczestników grupy prosi się również o powstrzymanie od udzielania dobrych rad innym jej członkom.  Moderator zobowiązany jest zareagować w takiej sytuacji.
  5. Zachowanie tajemnicy jest w grupie zasadnicze i bezwzględnie wymagane. Wszystkie uzyskane w trakcie spotkań  informacje dotyczące innych członków grupy są poufne. Nie ma zgody na zapisywanie, nagrywanie, udostępnianie informacji ujawnionych w trakcie spotkań grupowych poza nią. Dodatkowo, ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych powoduje, że moderator i administrator dołożą wszelkich starań aby wrażliwe dane chronić a wobec osób łamiących tą zasadę zastosować dozwolone środki prawne.
  6. Zachowanie anonimowości jest w grupie zasadnicze i bezwzględnie wymagane. Zasada dotyczy chronienia anonimowości własnej oraz osób z nami związanych. Udział w grupie sprzyja dzieleniu się z innym, informacjami o sobie. Praca w grupie może sprzyjać  nawiązaniu bliższych relacji między jej uczestnikami. Mimo to należy unikać wymiany nazwisk, adresów, telefonów i wszelkich wrażliwych informacji między członkami grupy.
Menu